เว็บสล็อตออนไลน์ การศึกษา 4.0 และบทบาทสำคัญในการพัฒนาที่ยั่งยืน

เว็บสล็อตออนไลน์ การศึกษา 4.0 และบทบาทสำคัญในการพัฒนาที่ยั่งยืน

นับตั้งแต่การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งแรก เว็บสล็อตออนไลน์ (ประมาณปี ค.ศ. 1800) มนุษยชาติได้ประสบกับคลื่นลูกใหญ่หลายประการของการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม คลื่นของการพัฒนาที่สำคัญเหล่านี้เรียกว่า 1.0, 2.0, 3.0 และ 4.0 เพื่อจำแนกจุดเปลี่ยนที่สำคัญตั้งแต่การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งแรกหลายคนเชื่อว่าโลกกำลังประสบกับคลื่นลูกที่สี่ (4.0) ของการพัฒนา ดังนั้นในคลื่นที่สี่ Education 4.0 จึงเกิดขึ้นพร้อมกับ Globalization 4.0, Industry 4.0, 

Society 4.0, Web 4.0 และ Environment 4.0 ระบบการจำแนกประเภทกว้างๆ

 นี้สามารถทำหน้าที่เป็นแบบจำลองทางจิตที่เป็นประโยชน์เพื่อให้ปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนการพัฒนาทั่วโลกมีความชัดเจน

โลกาภิวัตน์ 4.0มีลักษณะเป็นการเชื่อมต่อแบบไฮเปอร์ (hyper-connectivity) และการเคลื่อนย้ายสินค้า ทุน พลังงาน ผู้คน และข้อมูลอย่างรวดเร็ว (หรือในทันที) อันเป็นผลมาจากห่วงโซ่อุปทานขั้นสูงที่เชื่อมต่อถึงกัน ระบบขนส่ง ระบบการเงิน และระบบสื่อสาร

อุตสาหกรรม 4.0มีลักษณะเฉพาะด้วยการบูรณาการขั้นสูงของระบบดิจิทัล กายภาพ และชีวภาพ รวมถึงปัญญาประดิษฐ์และส่วนต่อประสานระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักร

Society 4.0มีลักษณะเฉพาะโดยการพัฒนาระบบค่านิยมมนุษยนิยมใหม่และสัญญาทางสังคมที่ให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนและโลกเป็นอันดับแรก และสร้างระบบอัจฉริยะที่เหนือชั้นซึ่งพัฒนาร่วมกันในการให้บริการของมนุษยชาติและโลก

เว็บ 4.0(เว็บแบบพึ่งพาอาศัยกัน) มีลักษณะเป็นอินเทอร์เน็ตของสิ่งต่าง ๆ ซึ่งเป็นพื้นที่อิเล็กทรอนิกส์ที่มนุษย์และเครื่องจักรสามารถโต้ตอบกันได้อย่างง่ายดายผ่านอินเทอร์เฟซ AI และระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองที่ชาญฉลาด

Environment 4.0ใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น บล็อคเชน การวิเคราะห์บิ๊กดาต้า โดรน ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีและกระบวนการอื่นๆ เพื่อสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน เต็มรูปแบบ ซึ่งปกป้องและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม กำจัดมลพิษและการปล่อยเรือนกระจก ใช้พลังงานหมุนเวียนทั่วทั้งเศรษฐกิจ พลังงานและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

สิ่งแวดล้อม 4.0 ยังนำมาซึ่งข้อกังวลด้านจริยธรรมมากมายที่เกี่ยวข้องกับวิวัฒนาการที่ได้รับความช่วยเหลือการฟื้นฟูระบบนิเวศและการสูญพันธุ์ของสายพันธุ์ท่ามกลางคนอื่น ๆ

การศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์

แม้ว่าอารยธรรมมนุษย์ยุคแรกเริ่มเมื่อประมาณ 10,000 ปีที่แล้ว จนกระทั่งถึงศตวรรษที่ 19 แนวคิดของการศึกษาสาธารณะภาคบังคับ ที่เป็นสากล (นั่นคือ โรงเรียนทั่วไป) เริ่มมีแรงฉุด

ก่อนที่โรงเรียนทั่วๆ ไปจะแพร่หลายไปทั่วประเทศ เด็กที่ได้รับการศึกษาส่วนใหญ่มาจากโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนสอนศาสนา หรือผ่านการสอนพิเศษแบบตัวต่อตัว ซึ่งหมายความว่าการศึกษาขั้นพื้นฐานมีให้เฉพาะครอบครัวที่สามารถจ่ายได้เท่านั้น

ในปี 1900 อัตราการรู้หนังสือทั่วโลกอยู่ที่ประมาณ 20% ในช่วงครึ่งแรกของศตวรรษที่ 20 โดยมีการนำการศึกษาสากลขั้นพื้นฐานมาใช้อัตราการรู้หนังสือเพิ่มขึ้นอย่างมากทั่วโลก

ตัวอย่างเช่น จนกระทั่งช่วงหลังของศตวรรษที่ 19 โรงเรียนประถมศึกษาเปิดให้เด็กทุกคนทั่วทั้งสหรัฐอเมริกาโดยเสรี และจนกระทั่งช่วงกลางศตวรรษที่ 20 การเข้าศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาเป็นเรื่องปกติทั่วสหรัฐอเมริกา ในปี 1970 มีเพียง 55% ของนักเรียนที่เข้าเรียนระดับมัธยมปลายในสหรัฐอเมริกาที่สำเร็จการศึกษา

ในช่วง 150 ปีที่ผ่านมา มีการออกกฎหมายและคำตัดสินของศาลจำนวนมากเพื่อนำการศึกษาขั้นพื้นฐานมาสู่เด็กทุกคน โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ เพศ ชนชั้นทางสังคมและเศรษฐกิจ ความทุพพลภาพ หรือปัจจัยอื่นใด

แม้ว่าการรู้หนังสือขั้นพื้นฐานในด้านการอ่าน การเขียน และคณิตศาสตร์ยังคงเป็นส่วนสำคัญของการศึกษา แต่ระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานในปัจจุบันได้ก้าวหน้าไปไกลกว่าวิชาพื้นฐานเหล่านั้น ความต้องการของยุคสมัยใหม่ต้องการรูปแบบการพัฒนามนุษย์ที่ซับซ้อนมากขึ้นในทุกระดับการศึกษา

ดังนั้น ระบบการศึกษาในปัจจุบันจึงต้องพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตที่ควบคุมตนเองได้ ซึ่งสามารถปรับตัวให้เข้ากับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างง่ายดาย ดังนั้น ไม่เพียงแต่ผู้เรียนจะต้องเชี่ยวชาญในวิชาหลักเท่านั้น แต่ยังต้องรู้วิธีทำงานร่วมกับผู้อื่นในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนมากขึ้นด้วย

โดยพื้นฐานแล้ว ผู้เรียนในปัจจุบันต้องเป็นทั้งผู้เชี่ยวชาญและผู้เชี่ยวชาญทั่วไป สล็อตออนไลน์